FAQ's

De gemeenteraad heeft een aantal randvoorwaarden opgesteld. Heeft zij ook als voorwaarde meegegeven om zaken die in het verleden niet goed zijn gegaan alsnog te corrigeren?

De gemeenteraad is een toezichthoudend orgaan. Een raad luistert goed, is kritisch en wil een goed plan maken. Als er fouten uit het verleden naar voren komen die spontaan kunnen worden opgelost, dan zullen we dat niet laten. Maar het is niet de opzet. 

De Grenscorridor N69 is een eenbaansweg met twee rijstroken. Is er bij de aanleg rekening gehouden met een mogelijke verbreding in de toekomst?

Op dit moment wordt daar geen rekening mee gehouden. Volgens de verkeersprognoses is voldoende groei mogelijk, aldus de projectleider N69 van de Provincie Noord-Brabant, Cees van den Boer.

De titel ‘Duurzaam door Waalre’ is inspirerend. Maar om welke duurzaamheid gaat het? Efficiënter werken, maatschappelijk effect etc. En wat is haalbaar en betaalbaar? Wat willen we bereiken met duurzaamheid?

Met duurzaamheid bedoelen we het scala aan maatregelen dat effect heeft voor de toekomstige generaties. Bij de herinrichting Eindhovenseweg en de Traverse houden we rekening met bijvoorbeeld wateroverlast bij hevige regenbuien en de luchtkwaliteit. Alle opties liggen nog open, de invulling willen we zo goed mogelijk samen met u doen. Ideeën zijn welkom, maar moeten wel financieel haalbaar zijn voor de gemeente Waalre. 

Elf jaar geleden is begonnen met het uitdiepen van het idee Grenscorridor. Destijds zijn er verkeersmetingen gedaan. Worden de cijfers van de Eindhovenseweg en de Traverse geüpdatet?

Rijkswaterstaat, Provincie Noord-Brabant en gemeenten tellen regelmatig het aantal verkeersgebruikers. Gespecialiseerde bedrijven rekenen deze cijfers door in een verkeersmodel. Voor de Grenscorridor zijn de landelijke, regionale en gemeentelijke verkeerscijfers van 2014 gebruikt. Voor dit project zullen de meest actuele verkeerscijfers worden gebruikt.

Er is net een nieuwe snelle busdienstregeling. De busdienstregeling is voor 10 jaar vastgesteld. In hoeverre moet de denktank rekening houden met de busdienstregeling en de hulpdiensten, zoals ambulance, brandweer etc.

Een van de doelstelling is om hoogwaardig openbaar vervoer te realiseren. Daarbij hoort ook de mogelijkheid om gebruik te maken van een snelle busverbinding. De bus als alternatief voor de auto. Verder worden er continu gesprekken gevoerd met de hulpdiensten. De veiligheid van de burgers en hulpverleners staat voorop. 

Er komt een denktank Aalst en een denktank Waalre. Waarom komen er twee denktanks voor hetzelfde probleem?

Om zoveel mogelijk mensen erbij te betrekken, stellen we twee denktanks samen. De problematiek van Aalst en Waalre is niet helemaal hetzelfde. De denktank Aalst is gekoppeld aan de herinrichting Eindhovenseweg en winkelcentrum Den Hof. De denktank Waalre gaat over de herinrichting van de Traverse. Uiteindelijk wordt er van de ideeën, die uit beide denktanks komen, een nota gemaakt die naar de Raad gaat. 

Er zijn twee randvoorwaarden, het weren van vrachtverkeer en het streven naar een 30 km zone. Heeft de gemeenteraad nog meer randvoorwaarden geformuleerd, waaraan de ideeën van de denktanks moeten voldoen? Is een tunnel een optie?

De gemeenteraad heeft niet meer randvoorwaarden geformuleerd. U krijgt de gelegenheid om vrij te denken. Een tunnel is geen optie. Daar is geen geld voor. De ideeën van de denktank worden teruggekoppeld aan de gemeenteraad. De raad bepaalt uiteindelijk welke ideeën worden uitgevoerd. Normaliter kiest de gemeenteraad voor de ideeën waar het meeste draagvlak voor is. 

Er zijn twee verkeersassen in Waalre: de Eindhovenseweg en de Williborduslaan. Wat als die dichtslibben?

Deze vraag heeft betrekking op de verkeersafwikkeling bij werk in uitvoering. De hinder die het verkeer ondervindt tijdens wegwerkzaamheden moet op enigerlei wijze als acceptabel kunnen worden beschouwd. Om daarbij een gevoel te krijgen moet een aannemer voorafgaand aan het werk een verkeersplan indienen om de gevolgen van wegafsluitingen in beeld te brengen. De plannen worden vervolgens getoetst. 

Hoe realiseer je dat het verkeer zich verplaatst naar de Westparallel?

We hebben gebruik gemaakt van verkeersmodellen, die een ruim gebied bestrijken, die alle effecten uit de ruime omgeving meenemen en rekenen tot 2030. Deze laten zien dat fysieke maatregelen het meeste effect sorteren. Dan zou een afname naar 8.500 voertuigen op de Traverse mogelijk kunnen zijn.

Hoe ziet de raad de denktank?

Het advies van de denktank is heel erg belangrijk. Een goed onderbouwd en gedragen advies is een belangrijk onderdeel in de besluitvorming. De gemeenteraad heeft gevraagd om bewoners en belanghebbende te betrekken in het proces.

Hoeveel gaat het project / de totale herinrichting kosten?

Voor een optimale herinrichting in zowel Aalst als Waalre-dorp is vooralsnog een bedrag geraamd van maximaal 13,5 miljoen euro.

In de denktank zitten geen wethouders. Is daar bewust voor gekozen?

Het is niet aan te raden dat wethouders in de denktank zitting nemen. Dan beïnvloeden zij de ideevorming en keuren zij als het ware hun eigen vlees. 

Is er inzicht in waar het verkeer op de Traverse vandaan komt?

Nee. Om daar extra inzicht in te krijgen zou een herkomst- en bestemmingsonderzoek uitgevoerd moeten worden.

Kan de gebiedsvisie die de denktank Aalst heeft gemaakt een voorbeeld/inspiratie zijn voor Waalre-dorp?

Waalre-dorp kent echter een heel eigen karakter en dynamiek. Maar in de bijeenkomst van de denktank Traverse – Waalre-dorp zullen we de concept-gebiedsvisie meenemen.

Komt er een aansluiting vanuit Dommelen Noord op de Westparallel? Die zou veel overlast verminderen.

Deze aansluiting komt er niet. Dat besluit is al lang genomen door de Provincie. Het is één van de randvoorwaardes waar we mee moeten werken.

Kunnen de routes in de navigatiesystemen aangepast worden?

Er is veel contact met o.a. TomTom hierover, maar hun standpunt is dat zij alleen de daadwerkelijke en bestaande situaties weergeven. De informatie op navigatiesystemen moet onafhankelijk en betrouwbaar zijn.

Met hoeveel procent zal het sluipverkeer in de dorpskernen verminderen?

Kijkend naar de meetmodellen, zal er een afname van sluipverkeer zijn. Het is lastig om hier een percentage aan te hangen. Dat hangt af van de ideeën van de denktank en de gevolgen daarvan op het verkeer. 

Moeten we wel wachten op de overdracht van de N69? Kunnen we niet van te voren al beginnen met aanpassingen?

De provincie wil niet dat de gemeente aan ‘zijn’ weg veranderingen aanbrengt en als gemeente wil je de beslommeringen niet hebben die dit met zich meebrengt.

Op bepaalde plekken in de gemeente Waalre is het verboden om linksaf te gaan en zijn er 30 km zones ingesteld. Hoe gaat u de handhaving regelen?

Het is ieders eigen verantwoordelijkheid om zich aan de verkeersregels te houden. Politie gaat niet in 30 km zone handhaven. De verantwoording ligt bij alle verkeersdeelnemers. Wij proberen de weg zo in te richten dat de gebruikers zich aanpassen aan de omgeving, waardoor de leefbaarheid in de woonwijken wordt vergroot. 

Waarom is er geen 30 km zone mogelijk?

Studies tonen aan dat bij een verkeersintensiteit van 6000 voertuigen per etmaal de inrichting van een 30 km-zone (geen fietspaden, geen verkeerslichten, etc.) gevaarlijk is voor de weggebruikers, met name voor voetgangers en fietsers. Je moet een weg inrichten op veiligheid en het aantal voertuigen dat er gebruik van maakt.

Waarom komt er geen 2e oost-west verbinding? Het zou 30% minder verkeer over de Willibrorduslaan betekenen.

Tijdens de raadsinformatieavond op 11 april 2017 over het project Duurzaam door Waalre is de vraag gesteld om een onderzoek te verrichten naar de wenselijkheid van een oost-west verbinding om de mogelijke toename van de verkeersintensiteiten op de Willibrorduslaan te voorkomen.
Bij de voorbereidingen van de totstandkoming van de structuurvisie “Focus op Waalre” is een onderzoek verricht naar de verkeerskundige effecten van een oost-west verbinding. De uitkomst van deze studie is verwoord in hoofdstuk 7.2 van de structuurvisie die is vastgesteld door de gemeenteraad op 17 september 2013.
Letterlijk is opgenomen.

“Het onderzoek laat zien dat het niet effectief en ook niet wenselijk is om een oost-west verbinding aan te leggen: dit leidt niet tot de beoogde effecten, maar juist tot extra knelpunten. De aanleg van de Westparallel leidt tot een forse vermindering van de verkeersintensiteiten (in 2030 zelfs onder het huidige niveau) en daarmee tot een verbetering van de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in onze dorpen.”


De complete tekst van de structuurvisie kunt u vinden op de onderstaande link.
http://www.broplan.nl/online_document/content/artikel.asp?rd=waalrestrvi&hoofdstuk_id=33

Wat als de nieuwe Westparallel zo succesvol is dat verkeerswerende maatregelen niet meer nodig zijn?

Dat zou fijn zijn, maar dat zal waarschijnlijk niet lukken. Het verkeer moet daar gebracht worden waar het thuishoort. Daarvoor zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk.

Wat gebeurt er als het effect van minder sluipverkeer niet wordt bereikt?

Er zal veel werk moeten worden verzet om het doel te realiseren. Met maatregelen stimuleren we dat straks veel verkeer over de Westparallel gaat rijden, waardoor de woonwijken worden ontlast. 

Wat is een nota van uitgangspunten?

Een nota van uitgangspunten is een document waarin de doelen, wensen en eisen van de denktank staan. Het is een basis voor de ontwerpfase.

Wat is nu precies het effect van de nieuwe weg? Stel dat in de praktijk het tegenovergestelde gebeurd en in de toekomst het verkeer door de kerndorpen nog meer toeneemt. Hoe gaan we dat voorkomen?

Het gaat om een integrale visie. Het een hangt met het andere samen. Het is belangrijk dat het vrachtverkeer op de Eindhovenseweg wordt teruggedrongen en er een alternatief komt: de Westparallel. De Eindhovenseweg wordt onaantrekkelijk gemaakt door er een 30 km zone in te stellen. 

Wat wordt er gedaan aan het verkeer dat van België door Valkenswaard naar Waalre rijdt?

Het is de bedoeling dat het vrachtverkeer niet meer door de dorpskernen rijdt, maar rechtdoor over de Westparallel gaat. De grenscorridor is een gebied overschrijdend project. Er is onder andere overleg met de gemeente Valkenswaard. De wethouder van Valkenwaard was ook aanwezig op de informatieavond van 18 januari 2017 (red).

Een vrachtwagenchauffeur zal altijd kiezen voor de snelste route, in dit geval de Westparallel. Als hij de keuze heeft tussen in één keer doorrijden of regelmatig stoppen voor verkeerslichten, dan kiest hij voor doorrijden op de Westparallel. De reistijd over de Westparallel moet korter zijn dan rijden over de Eindhovenseweg.

Wat zijn de doelen van het project?

De doelen van het project Duurzaam door Waalre zijn:

- De leefbaarheid in de kernen van Aalst en Waalre-dorp verbeteren door afname van verkeersdoorstroming, betere oversteekbaarheid etc.
- Veiliger maken
- Groener maken
- Vrachtverkeer weren
- Totale gemotoriseerde verkeer zo ver mogelijk terugbrengen

Wat zijn de randvoorwaarden die de gemeenteraad gesteld heeft?

De randvoorwaarden die de gemeenteraad heeft gesteld zijn:

- Geen nieuwe infrastructuur
- Geen sluipverkeer meer
- Verbeteren van de doorstroming
- Verbeteren van de oversteekbaarheid
- Verbeteren van de leefbaarheid

Welke juridische consequenties zijn er als de Eindhovenseweg wordt overgedragen aan de gemeente Waalre? Vervolgkosten? Welke bestuurlijke verantwoordelijkheden waarborgt u voor ons als bewoners?

Er zijn nog geen bindende afspraken gemaakt over de financiële consequenties. De Raad is daarover nog niet geïnformeerd. Het proces is te volgen, de raadstukken zijn openbaar.

We kunnen niets waarborgen. In Nederland is het bestuurlijk zo geregeld dat er eens in de vier jaar verkiezingen zijn. Het kan zijn dat er dan een nieuw bestuur wordt samengesteld. Lopende zaken zullen normaliter worden afgemaakt. Ook door een nieuw bestuur. “We gaan met z’n allen een plan maken. Als er genoeg draagvlak is voor het plan, is de kans klein dat een nieuw bestuur het ingezette beleid niet doorzet,” aldus wethouder José van Dijk. 
 

Welke maatregelen denkt u te gaan nemen tegen het sluipverkeer dat van de A2 komt en door het industrieterrein gaat rijden? (samenvatting van de 9 vragen die deze persoon op papier had gezet).

We hebben niet in de hand wat er op de A2 gebeurt. Mocht de A2 in de toekomst steeds meer dichtslibben, dan is de Westparallel (N69) een goed alternatief. We gaan het verkeer verleiden om van de Westparallel gebruik te maken.

Wordt er rekening gehouden met de wal aan Den Hof? Vroeger kon je het plein oprijden met de auto. Dat kan nu niet meer.

Dit kan een voorbeeld zijn van een idee dat in de denktank aan bod komt. Maar we leggen de denktank geen beperkingen op. Breng zelf zoveel mogelijk ideeën in.