Rectificatie Ontwerpbestemmingsplan ‘Landgoed Achtervoorde’

Geplaatst op woensdag 17 juni 2020

Op 13 mei hebben Burgemeester en wethouders van Waalre op grond van artikel 3.8, eerste lid sub a. van de Wet ruimtelijke ordening bekend gemaakt dat gedurende de hieronder genoemde termijn ter inzage ligt het Ontwerpbestemmingsplan ‘Landgoed Achtervoorde’ (identificatienummer NL.IMRO.0866.BP00199-0201).

Per abuis is in de bekendmaking aangegeven dat een zienswijze kan worden kenbaar gemaakt aan het College van Burgemeester en Wethouders. Echter, zienswijzen moeten op grond van artikel 3.8 eerste lid sub d. van de Wet ruimtelijke ordening worden gericht aan de Gemeenteraad.

Op grond van artikel 2:3 eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht zullen wij alle zienswijzen die aan ons College zijn gericht onverwijld doorsturen naar de Gemeenteraad. De afzender van de zienswijze wordt daarover geïnformeerd.

Ter inzage

Door op deze wijze te handelen ontstaat geen aanleiding om het bestemmingsplan opnieuw 6 weken ter inzage te leggen of de termijn te verlengen.

De inzagetermijn loopt nog tot en met woensdag 24 juni 2020. Het ontwerpwijzigingsplan ligt tijdens de hierboven genoemde termijn ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. Daar kunt u ook een mondelinge toelichting op het plan krijgen. Tevens is het bestemmingsplan te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt daar zoeken op bestemmingsplannen en adres of planID (identificatienummer NL.IMRO.0866.BP00199-0201). NB in verband met de maatregelen vanwege het coronavirus, is het gemeentehuis beperkt geopend en enkel op afspraak. Voor de actuele openingstijden verzoeken wij u de website van de gemeente te raadplegen.

Een ieder kan, gedurende de hierboven genoemde termijn, schriftelijk zijn of haar mening over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de Gemeenteraad van Waalre, postbus 10.000, 5580 GA Waalre. Reacties kunnen niet per e-mail worden ingediend. Voor een mondelinge zienswijze verzoeken wij u gedurende de hierboven genoemde termijn een afspraak te maken met de afdeling Ruimtelijk Ontwikkeling. Van uw mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt. Contactpersoon voor dit plan is de heer F. Niessen.

Meer nieuws