Besluiten gemeenteraad 20 april 2021

Geplaatst op donderdag 29 april 2021

Op 20 april 2021 was er een besluitvormende vergadering van de gemeenteraad. U kunt deze vergadering naluisteren via waalre.raadsinformatie.nl. De stukken vindt u in de vergaderagenda. De gemeenteraad nam tijdens deze vergadering de volgende besluiten:

Voorstel: Eindrapport rekenkamercommissie Meldingen Openbare Ruimte

De rekenkamercommissie deed onderzoek, onder meer naar hoe tevreden inwoners zijn over de afhandeling van meldingen openbare ruimte en doet suggesties om de werkwijze te verbeteren.
Besluit: zonder stemming aangenomen

Voorstel: 3e Tussenrapportage (Turap) 2021

In de Turap wordt de werkelijke situatie ten opzichte van de begroting weergegeven. Waar is meer en minder geld aan uitgegeven dan werd ingeschat? 
Besluit: zonder stemming aangenomen

Voorstel: wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV) inzake aanpak Woonoverlast

In de APV is een wijziging aangebracht om de aanpak van woonoverlast te kunnen verbeteren.
Besluit: zonder stemming aangenomen

Voorstel: rechtmatigheidsverantwoording door het college van burgemeester en wethouders

Vanaf boekjaar 2021 zijn gemeenten verplicht een rechtmatigheidsverantwoording op te nemen in de jaarrekening. Vanaf boekjaar 2022 besluit de gemeenteraad over randvoorwaarden en criteria in de rechtmatigheidsverantwoording.
Besluit: zonder stemming aangenomen

Voorstel: zienswijze op de begroting 2022 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)

Waalre werkt in de VRBZO samen met 20 andere gemeenten in de regio om brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening uit te voeren. De gemeenteraad wordt om een zienswijze op de begroting gevraagd.
Besluit: zonder stemming aangenomen

Voorstel: zienswijze op de conceptbegroting 2022 Metropoolregio Eindhoven (MRE) en inwonersbijdrage Meerjarenfinanciering Brainport Development 2022-2025

Waalre werkt in de MRE samen met andere 20 andere gemeenten in de regio op onder meer de thema’s Economie, Mobiliteit, Energietransitie en Transitie Landelijk Gebied. De MRE neemt deel in Brainport Development, waarin bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden werken aan een sterke en duurzame economische regio. De gemeenteraad wordt om een zienswijze gevraagd.
Besluit: zonder stemming aangenomen

Voorstel: zienswijze op de begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)

Waalre werkt in de ODZOB samen met 20 andere gemeenten in de regio bij het organiseren van de vergunningverlening en het toezicht en de handhaving op het gebied van omgevingsrecht. De gemeenteraad wordt om een zienswijze op de begroting gevraagd.
Besluit: zonder stemming aangenomen

Voorstel: zienswijze op de concept programmabegroting 2022 GGD Brabant-Zuidoost

Waalre werkt in de GGD samen met 20 andere gemeenten in de regio om de gezondheid van inwoners te beschermen, bewaken en bevorderen. De gemeenteraad wordt om een zienswijze op de begroting gevraagd.
Besluit: zonder stemming aangenomen

Voorstel: zienswijze op de begroting 2022 Ergon

Waalre werkt in Ergon samen met vier andere gemeenten in de regio om delen van de Participatiewet uit te voeren, namelijk het aan het werk helpen van mensen die in de bijstand zitten of een arbeidsbeperking hebben. De gemeenteraad wordt om een zienswijze op de begroting gevraagd.
Besluit: zonder stemming aangenomen

Meer nieuws