Vitaal Dorpshart Aalst

Om tot een duurzaam gezonde leefomgeving te komen is een leefbaar, herkenbaar, zichtbaar, bereikbaar, levendig en compact dorpshart met een hoog kwalitatieve uitstraling nodig. Het hart moet blijven kloppen in het centrum van Aalst.

Door de aanpassingen aan de Eindhovenseweg en de vernieuwde inrichting van het centrum van Aalst (Den Hof) wordt het dorpshart straks weer als een geheel ervaren. Het dorpshart is weer zichtbaar voor passanten en krijgt een aantrekkelijke uitstraling. Niet alleen voor inwoners, maar ook voor de winkeliers en ondernemers op Den Hof is een aantrekkelijk centrum belangrijk.

Na de uitvoering is het dorpse karakter in Aalst terug. De basis is gelegd om de bewoners het dorp terug te geven. De inrichting van de Eindhovenseweg wordt afgestemd op de plannen voor Den Hof: van hoogwaardige kwaliteit in een groene omgeving waar de auto het gevoel heeft te gast te zijn.

Samen met bewoners en ondernemers van winkelcentrum Den Hof in Aalst en andere inwoners is nagedacht hoe dit gerealiseerd kan worden. Zowel voor de integrale gebiedsvisie ‘Eindhovenseweg centrum Aalst’ is nauw samengewerkt met inwoners, als voor de vervolgstappen. Zo zijn inwoners in verschillende klankbordgroepen nauw betrokken geweest bij het opstellen van de Nota van Uitgangspunten. Ook voor de volgende stappen is de betrokkenheid en denkkracht van onze inwoners cruciaal om samen te werken aan een duurzaam gezonde leefomgeving.

Streven is om in 2022 als de Westparallel in gebruik genomen is en de maatregelen op de Eindhovenseweg gerealiseerd zijn, het volgende bereikt te hebben:

  • Winkelcentrum Den Hof is omgevormd naar een dorpshart waar het prettig verblijven is, ongeacht of je er boodschappen doet of wilt genieten van een versnapering op het terras. De relatie tussen Den Hof en de Eindhovenseweg wordt op een prettige wijze hersteld.
  • Nu de verkeersintensiteit aan de Eindhovenseweg afneemt, kiezen we voor maximaal ruimte aan langzaam verkeer. De inrichting wordt zo gemaakt dat het (nog steeds aanzienlijke) gemotoriseerde verkeer, voelt dat ze in het hart van het dorp te gast is.
  • Het moet duidelijk zijn dat je Aalst binnenrijdt en in het hart van het dorp komt. De beide entrees aan de Eindhovenseweg geven een herkenbare en positieve uitstraling die zichtbaar maakt wat Aalst voor dorp is.
  • Het echte centrum Den Hof moet zichtbaar zijn zodat voor iedereen duidelijk is waar het ontmoetingshart van ons dorp ligt.
  • Zowel voor langzaam verkeer als voor gemotoriseerd verkeer maken we de voorzieningen die ons centrum biedt goed en logisch bereikbaar.
  • Om een kloppend dorpshart te krijgen is er meer levendigheid nodig. Dat kan door het gebied compacter te maken zodat functies elkaar beter versterken.
  • De kwaliteit van de gebouwde omgeving en de openbare ruimte wordt hoogwaardiger, passend bij de Aalster sfeer. Er is een levendig plein met horeca gelegen aan de vernieuwde Eindhovenseweg.