Nota van Uitgangspunten Eindhovenseweg en Traverse

Gepubliceerd op 19 december 2018
Bekijk Nota van Uitgangspunten Eindhovenseweg en Traverse als document (PDF, 1.4 MB)

Inleiding

In september 2017 heeft de gemeenteraad van Waalre de gebiedsvisie ‘centrum Aalst en Eindhovenseweg’ vastgesteld. Inmiddels wil de gemeente verdere stappen zetten door deze visie een slag te concretiseren naar uitgangspunten voor de verdere planvorming en
realisatie. Deze ‘Nota van Uitgangspunten Eindhovenseweg’ beschrijft de uitganspunten. Parallel aan het opstellen van deze NvU wordt er gewerkt aan een tweede document dat focust op de uitgangspunten voor de verdere uitwerking van het dorpshart Aalst (Den
Hof). Beiden NvU’s hangen uiteraard sterk met elkaar samen. De genoemde gebiedsvisie is door de gemeenteraad vastgesteld met een amendement. Het amendement betrof inhoudelijk 2 aspecten, waarvan het aspect duurzaamheid in deze NvU verder uitgewerkt
is.

Werkwijze

Deze NvU is tot stand gekomen door intensieve samenwerking met de inwoners van de gemeente, samengebracht in de Denktank Aalst en Denktank Waalre. Hierin is zo wel de situatie in Aalst (Eindhovenseweg) besproken als de situatie in Waalre (Traverse). Ook
sessies met medewerkers van de gemeente en sessies met de raadswerkgroep, waarbij raadsleden intensief betrokken zijn, hebben bijgedragen aan de totstandkoming van deze NvU.

Verder zijn de uitgangspunten van de raad zoals die verwoord zijn bij het bezoek van de Commissaris van de Koning in 2016 aan de gemeente Waalre nadrukkelijk meegenomen in deze Nota van Uitgangspunten.

Na goedkeuring van de Nota van Uitgangspunten wordt gestart met de voorlopige schetsontwerpen, waarbij ook de inwoners weer intensief betrokken zullen worden.

Leeswijzer

De NvU herhaalt de hoofdambities uit de gebiedsvisie ‘centrum Aalst en Eindhovenseweg’. Deze zijn vertaald in thema’s en concrete doelstellingen. Vervolgens worden deze voor zowel het deel Aalst als Waalre verder uitgewerkt in uitgangspunten voor het ontwerp.

Per hoofdstuk treft u in blauw de uitgangspunten aan die feitelijk als beslispunten te lezen zijn. De zwarte tekst in dat hoofdstuk dient ter verdere onderbouwing, verklaring of verantwoording. De blauwe tekst wordt na vaststelling gebruikt als fundament voor het ontwerpproces.

Status

In september 2018 in een concept nota van uitgangspunten voorgelegd aan de denktanks en de raadswerkgroep. Deze nota van uitgangspunten vertegenwoordigt, hoewel aangepast, in hoofdlijnen een goede weergave van het proces dat met de denktanks en de raadswerkgroep is doorlopen.

Ambitie Duurzaam door Waalre

Waalre is blij dat de West Parallel wordt gerealiseerd. Dat biedt kansen voor Waalre en de regio. De huidige N69 moet een inrichting te krijgen die past bij de nieuwe functie. Ook de provincie heeft hierin haar verantwoordelijkheid.

Belangrijkste drie onderdelen van de ambitie voor Waalre zijn in dat verband.

 1. (Be)leefbaarheid in de dorpen Aalst en Waalre. “Geef ons het dorp terug”.
  • Fors terugdringen van doorgaand verkeer van Eindhovenseweg en voorkomen van sluipverkeer door de kern Waalre. De huidige N69 heeft een nadelige invloed op gezondheid en veiligheid (geluidhinder, slechte luchtkwaliteit, oversteekbaarheid) kortom leefbaarheid.
  • Door het herinrichten van de Noord-zuid verbindingen in de kernen Waalre en Aalst kan een belangrijke stap in de goede richting worden gezet.
  • Leefbaarheid betekent ook een acceptabele voorzieningen niveau voor de inwoners van de gemeente. In het geval van de herinrichting van de N69 betekent dit dat de kansen die zich voordoen voor winkelcentrum Den Hof optimaal uitgenut moeten worden.
 2. Verbetering van de bereikbaarheid van de regio en de stad Eindhoven.
  • De dreigende afkalving van het openbaar vervoer in de regio moet een halt worden toegeroepen. De verbinding Eindhoven-Aalst-Valkenswaard dient te worden voorzien van een hoogfrequent en betrouwbare openbaar vervoer verbinding (HOV). Verder dient er de nodige aandacht te zijn voor een verdere verbinding met het achterland (Hasselt België).
  • Alle zich aandienende kansen benutten we voor een verdere afstemming met het stedelijk gebied om de bereikbaarheid o.a. met het openbaar vervoer te verbeteren.
  • Waalre benut zo mogelijk de kansen in de deelname aan de Smart Mobility Landingsplaats zoals die in het bereikbaarheidsakkoord worden benoemd. (Inzet slimme benutting West Parallel, innovatieve benutting rijstroken en alternatieve vervoersvormen uit de samenleving).
 3. Realistisch en betaalbaar
  • Bereikbaarheid en Leefbaarheid zijn een gezamenlijke opgave van zowel de gemeenten en provincie Noord-Brabant.
  • De overdracht van de N69 is een opdracht die door de gemeenten Valkenswaard en Waalre samen met de provincie wordt uitgevoerd. Waalre wil met de N69 in de toekomst kansen benutten en geen zorgenkindje erbij krijgen.
  • Gemeente zijn niet in staat om de leefbaarheid en bereikbaarheid van de dorpen en de regio alleen te financieren. Het Bereikbaarheidsakkoord en de Bereikbaarheidsagenda biedt goede aanknopingspunten. Waalre zoekt daarnaast naar mogelijke andere externe financieringsbronnen.

Van ambitie naar doelstellingen

Hoe gaan we onze ambitie bereiken? Het hoofddoel van het project is het verbeteren van de woon- en leefomgeving voor de
inwoners van Waalre. Na uitvoering is het dorpse karakter in Aalst terug en is de bijbehorende structuur van Aalst en Waalre versterkt. De dorpscentra zijn ook zichtbaar voor passanten en hebben een aantrekkelijke uitstraling. Het verkeer wordt op een passende wijze afgewikkeld, waarbij de HOV-lijn een volwaardig alternatief biedt voor de auto. Binnen de gemeente kan men zich op een veilige manier verplaatsen, waarmee het gebruik van de fiets verder is gestimuleerd.

De ambitie die in het vorige hoofdstuk is genoemd wordt samen met het hoofddoel van het project hieronder vertaald in zo concreet mogelijke doelstellingen.

 1. Verbeteren van de leefbaarheid door gebruikmaking van de MGRI
  1. De Denktank heeft een definitie van leefbaarheid onderschreven
  2. De MGRI drukt de gezondheidseffecten van luchtverontreiniging en omgevingsgeluid in één maat uit.
 2. Verbeteren van bereikbaarheid
  1. Terugdringen van de hoeveelheid doorgaand verkeer. Voor de Eindhovenseweg van 21.000 naar 13.000 mvt/etm. Voor de Traverse van 12.100 naar 8.500 mtv/etm
  2. Weren van sluipverkeer. Verkeer dat geen herkomst of bestemming heeft in de wijken gelegen aan de Eindhovenseweg of de Traverse en desondanks daarvan regelmatig gebruik maakt met het doel om de reistijd te verkorten wordt gezien als sluipverkeer.
  3. Verbeteren van de doorstroming, oversteekbaarheid en veiligheid. 
 3. Verbeteren van de inrichting van de openbare ruimte. Zonder een herinrichting van de openbare ruimte is het onmogelijk de doelen met betrekking tot de leefbaarheid en bereikbaarheid te bereiken. De inrichting van de openbare ruimte wordt onderverdeeld in verschillende onderdelen: Groen, Water, Milieu, Duurzaamheid, Kunst, Openbare Verlichting. Het geheel van deze onderdelen moet leiden tot de gedragen opvatting dat de openbare ruimte als gevolg van de nieuwe inrichting zich positief heeft ontwikkeld.