Uitspraak Raad van State

Geplaatst op woensdag 13 juni 2018

Aanleg Westparallel start begin 2019

De Raad van State heeft vandaag het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de nieuwe Grenscorridor N69 onherroepelijk vastgesteld. Daarmee zijn alle juridische procedures voor de nieuwe provinciale weg (Westparallel) tussen Eindhoven en de Belgische grens doorlopen en kan de weg daadwerkelijk aangelegd worden. De uitspraak betekent dat begin 2019 de eerste schop in de grond gaat voor de aanleg van de weg en dat de openstelling hiervan is gepland eind 2021.

Impressie van de nieuwe weg

De gemeente Waalre is al eerder gestart met de voorbereidingen door samen met de inwoners plannen te maken voor de herinrichting van de Eindhovenseweg (N69) door de dorpskern van Aalst. Direct nadat de Westparallel is opgeleverd en opengesteld voor verkeer, starten de werkzaamheden om de Eindhovenseweg verkeersluwer te maken en het openbaar vervoer ruimer baan te geven. “We realiseren hiermee een reductie van circa 40% verkeersbewegingen op de heringerichte Eindhovenseweg, waarbij we ook stevige maatregelen nemen voor het terugdringen van het doorgaand vrachtverkeer door onze dorpskern in Aalst. Hiermee komen we tegemoet aan de langgekoesterde wens om het dorp terug te geven aan de inwoners”, aldus wethouder Arno Uijlenhoet van de gemeente Waalre.

Denktank

Voorafgaand aan de aanpassingen aan de Eindhovenseweg, gaat de gemeente Waalre al maatregelen nemen om ook het doorgaande verkeer op de Traverse in Waalre-Dorp te beperken. “We zijn al geruime tijd in nauw overleg met een denktank bestaande uit betrokken inwoners van Waalre-Dorp over deze maatregelen. Als alles volgens plan verloopt, start de uitvoering hiervan medio 2020 en bereiken we op de Traverse in Waalre-Dorp een afname van het doorgaand verkeer van circa 30%”, aldus wethouder Uijlenhoet.

Grenscorridor N69

Een schonere en veiligere weg, vlottere doorstroming, minder sluipverkeer en een mooiere omgeving. Dat is waar de provincie zich met diverse partijen voor inzet. De N69 gaat nu dwars door Valkenswaard en Dommelen en veroorzaakt er al tientallen jaren veel overlast. Om de leefbaarheid voor de bewoners in de regio te verbeteren, legt de provincie een nieuwe 80 kilometerweg aan die buiten de dorpen ligt. De weg krijgt twee aparte rijstroken, stil asfalt en past in het landschap. Er komen ruime beekdalpassages en goede voorzieningen om de nieuwe weg veilig te kunnen kruisen. Maar het gaat niet alleen om de nieuwe weg. Binnen de totale gebiedsontwikkeling Grenscorridor N69 – die in 2025 klaar moet zijn – nemen gemeenten Bergeijk, Eersel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre lokaal extra verkeersmaatregelen om sluipverkeer tegen te gaan. Daarnaast worden door Waterschap De Dommel, provincie, ZLTO en natuurpartners zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten investeringen gedaan in natuur, water, landbouw, landschap en recreatie. Daarnaast is via het Europese subsidieprogramma LEADER extra geld beschikbaar gesteld voor het stimuleren van lokale kleine en vernieuwende projecten die hier ook aan bijdragen.

Meer nieuws