Gemeente Waalre nu eigenaar van de Eindhovenseweg en Valkenswaardseweg

Geplaatst op donderdag 16 december 2021

Op 15 december heeft de Provincie Brabant het eigenaarschap van de provinciale weg N69 overgedragen aan de gemeente Waalre. Beide overheden hebben bij de notaris hun handtekening gezet onder de ‘Akte van overdracht’. Daarmee zijn de Eindhovenseweg en Valkenswaardseweg in eigendom gekomen van Waalre. En dat is een belangrijke laatste stap voor de grootschalige herinrichting van deze weg die volgend jaar start. Doordat de gemeente nu eigenaar is van de weg, kan zij de noodzakelijke verkeersbesluiten nemen die nodig zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Op 5 oktober stelde de gemeenteraad van Waalre al het definitief ontwerp van de Valkenswaardseweg en een gedeelte van de Eindhovenseweg vast en stelde een krediet voor de herinrichting beschikbaar. Daarmee staan alle seinen op groen voor de lang gewenste herinrichting van de doorgaande weg door Aalst. Na jaren van praten over verbetering van de bestaande situatie, staan we nu in de startblokken om in het voorjaar van volgend jaar te starten met de uitvoering van de werkzaamheden voor een leefbaardere en veiligere woonomgeving voor de inwoners in Aalst en een gezonde, duurzame leefomgeving voor ons dorp.

De herinrichting van de Eindhovenseweg is mogelijk doordat de provincie Brabant binnen het project Grenscorridor N69 een nieuwe N69 heeft aangelegd. Deze nieuwe weg leidt doorgaand (vracht)verkeer om de kernen van Valkenswaard en Waalre heen waardoor het verkeer in deze kernen vermindert en de leefbaarheid verbetert. In Grenscorridor N69 werken overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke en milieuorganisaties samen om de leefbaarheids- en bereikbaarheidsproblematiek in de Brainportregio, met name het gebied van Eindhoven tot aan België, en van Eersel en Veldhoven tot aan Heeze-Leende, op te lossen.

Minder verkeer en voorrang voor openbaar vervoer

Op de Eindhovenseweg nemen we maatregelen om het doorgaand vrachtverkeer te weren, hoogwaardig openbaar vervoer aan te leggen en het aantal auto’s met circa 40% terug te dringen. De auto is dan ondergeschikt aan het openbaar vervoer en fietsers. Bij de inrichting houden van de weg houden we ook rekening met klimaatveranderingen de aanleg van een gescheiden riool en infiltratiesysteem.

Samen met inwoners en ondernemers

Vanaf de start van het project in 2017 is er een denktank actief waarin geïnteresseerde en betrokken inwoners meedachten en meepraatten over een verantwoorde inrichting van de Eindhovenseweg en de gevolgen daarvan. Het voorlopig ontwerp voor de Valkenswaardseweg en het noordelijk deel van de Eindhovenseweg is op basis van deze wensen opgesteld. De denktank heeft zelfs een deel van het dwarsprofiel aangedragen dat nu in het ontwerp is verwerkt.

Een goede oplossing voor het weren van vrachtverkeer

Een belangrijk onderdeel van de herinrichting is het uitvoeren van een vrachtwagenverbod op de Eindhovenseweg / Valkenswaardseweg. Na overleg met de denktank en ondernemers is een locatie gekozen ter hoogte van de Lissevenlaan ivm de bereikbaarheid van het centrum. Bij de Lissevenlaan komt een hoogtebeperking voor vrachtwagens. Er is een keeroplossing voor vrachtverkeer uit het zuiden én vanuit het noorden.

Auto is ondergeschikt aan bus en fietsverkeer

De bus krijgt na de herinrichting absolute prioriteit boven het autoverkeer. De aanleg van een aparte infrastructuur voor het openbaar vervoer, een goede infrastructuur voor de fiets en de doseerinrichting aan zuidzijde van de kom Aalst, zorgen ervoor dat de auto veel minder gefaciliteerd wordt dan nu het geval is. De auto wordt gedwongen het openbaar vervoer voorrang te geven. De fietser en de voetganger krijgen prioriteit boven de auto. Door deze maatregelen wordt de route via de Eindhovenseweg en Valkenswaardseweg minder aantrekkelijk voor auto's. De luchtkwaliteit verbetert en de geluidsoverlast neemt af.

Voorbereid op klimaatveranderingen door een gescheiden rioolstelsel

We leggen een gescheiden rioolsysteem onder de Eindhovenseweg aan. Hierdoor wordt schoon regenwater gescheiden ingezameld en apart afgevoerd van het vuilwater dat verwerkt wordt in de rioolzuivering. Deze aparte afvoer wordt de blauwe ader genoemd. De blauwe ader is ontworpen om in de toekomst extreme neerslag op te vangen en vast te houden in het gebied. Bij een overschot aan water wordt dit afgevoerd naar de Tongelreep. Bij normale regenval infiltreert het water via de blauwe ader in de bodem. Hiermee wordt droogte in het gebied tegen gegaan. De blauwe ader heeft dus een dubbele functie voor extreme neerslag én droogte. De grootte van de blauwe ader is gebaseerd op de oppervlakte van de gebieden in Aalst die later in de tijd nog afgekoppeld worden. Hiermee zijn we helemaal voorbereid op de toekomst.

Ook de inrichting van de openbare ruimte met meer en gevarieerd groen draagt bij aan een betere leefbaarheid en aanpassing aan klimaatveranderingen zoals hitte en extreme droogte.

Meer nieuws