Uitgangspunten

Voor de juiste sfeer en de hoge kwaliteit die we nastreven in het dorpshart Aalst hebben we de volgende uitgangspunten opgesteld:

Algemene uitgangspunten

Compact, intiem en groen centrumgebied

We streven naar een compacter en groener centrum. We stimuleren verplaatsing van publiektrekkers naar ons  centrum. Daarbij zien we de ruimte aan het nieuwe plein aan de Eindhovenseweg als de uitgelezen plek voor horeca en terrassen. In de overige delen van het centrum zijn  vooral winkels aanwezig, maar ook andere publiek aantrekkende functies. Het centrumgebied wordt intiemer doordat we de openbare ruimte verbeteren en vergroenen.

Een eigen Aalster sfeer

Het dorpshart Aalst krijgt een eigen ‘Aalster’ sfeer. Dit zal vooral te zien zijn in de bebouwing en de gekozen materialen voor de aankleding van de openbare ruimte. We streven naar een beeld dat aansluit op de beeldbepalende oudere bebouwing in het centrum van Aalst.

Langzaam verkeer voorop en voorzieningen goed bereikbaar

We willen doorgaand verkeer in Aalst zoveel mogelijk weren via ons project “Duurzaam door Waalre”. Voor ons centrum en de daar aanwezige voorzieningen willen we zowel voor autoverkeer als voor langzaam verkeer een goede en veilige bereikbaarheid. Voetgangers en fietsers krijgen volop de ruimte.

Een groener en sfeervol centrum

We willen het hart van Aalst groener en aantrekkelijker maken. Dat doen we enerzijds met het oog op duurzaamheid (denk aan biodiversiteit en klimaatadaptatie) en anderzijds met het oog op een aantrekkelijk en sfeervol dorpshart. In de uitwerking van de openbare ruimte proberen we in  het centrum ook extra (groene) kwaliteit toe te passen. Dat vraagt om een “Aalster” ontwerp. Met de inrichting van de openbare ruimte zorgen we voor samenhang in het centrum als geheel maar is het verschil tussen de verschillende ruimtes ook zichtbaar. We kiezen voor goede duurzame materialen en maatwerk oplossingen.

Duurzaamheid

Met de inrichting en herontwikkeling van het dorpshart Aalst willen we een bijdrage leveren aan het verduurzamen van de leefomgeving. Duurzaamheid uit zich daarbij in diverse thema’s: duurzaamheid van het vastgoed maar ook van de  openbare ruimte. Door slim om te gaan met water en groen in de openbare ruimte kunnen we de opwarming van het centrum (hittestress) verzachten en ook biodiversiteit toevoegen.

Uitgangspunten openbare ruimte

Verschillende ruimtes met eigen kwaliteit

We creëren samenhang in het centrum als geheel maar er is een duidelijk verschil tussen de verschillende ruimtes en dat is zichtbaar. De ruimtes in het centrum krijgen kwaliteit door ze voldoende groen te maken. De Eindhovenseweg wordt een laan en krijgt groen die de continuïteit van deze laan benadrukt. In de Dorpsstraat ondersteunt het groen de oost-west relatie. Op Den Hof en het plein naast Eindhovenseweg benadrukt het groen vooral deze plekken zelf.

Verlichting voegt sfeer toe

We kiezen voor verlichting die de sfeer van het centrum versterkt. Er is een verschil tussen de verlichting aan de Eindhovenseweg en de verlichting in het verblijfsgebied. Op het centrale plein maken we de panden en de bomen zichtbaar. Hier staan dus niet direct lichtmasten. Op de route van Ekenrooi naar de Dorpstraat komt verlichting met lage lichtmasten die deze  route versterkt. Aan de Eindhovenseweg komen hogere masten. Het zou mooi zijn om deze te combineren met bv banieren of hanging baskets. Ook daarmee vergroten we de herkenbaarheid van Aalst.

Water: duurzaam en sfeervol

In het centrum koppelen we de afvoeren voor schoon regenwater af van het riool. Dat is duurzaam en daarmee is dit gebied beter bestand tegen extreme weersomstandigheden zoals extreme regenbuien. Water kan ook een interessant element zijn om extra sfeer aan het centrum te geven.

Ruimte voor terrassen

We willen geen vaste begrenzing rondom terrassen. Wel kunnen verplaatsbare groene begrenzingen (plantenpotten/bakken) gebruikt worden. We dagen ondernemers uit om ook met voorstellen hiervoor te komen.

Reclame-uitingen op elkaar afstemmen

We zouden graag zien dat ondernemers reclame-uitingen in het centrum beperken en qua uitstraling op elkaar afstemmen. We dagen ondernemers uit om samen een voorstel hiervoor te doen. Geen losstaande reclame-uitingen in de openbare ruimte. Een eigen Aalstervlag zou kunnen bijdragen aan de kwaliteit van het centrum.

Ruimte voor spelen en voor speelvoorzieningen

Door in het centrum ook ruimte te geven voor spelen en speelvoorziening versterken we het verblijfsklimaat. Dan denken we niet een speeltoestel maar aan spelaanleidingen zoals bedriegertjes of hoogteverschillen.

Materialen die passen bij een klassieke dorpse uitstraling

Gebakken materiaal als hardsteen past bij de klassieke dorpse sfeer die we willen bereiken in het centrum. Voor straatmeubilair zoals paaltjes, boomspiegels, banken etc. denken we aan hout en staal als materiaal. Het straatmeubilair kan ook andere doelen dienen zoals geluidwering (richting Eindhovenseweg) en groen (boombakken/banken).

Evenementen

De inrichting van het centrum moet voldoende flexibel zijn zodat er ruimte is voor evenementen en de weekmarkt. Evenementen zorgen voor levendigheid en zijn daarom een grote toegevoegde waarde voor ons centrum. Voorzieningen voor evenementen (zoals elektra) moeten goed geïntegreerd worden.