Traverse Waalre-dorp

Voorafgaand aan de aanpassingen aan de Eindhovenseweg, gaat de gemeente Waalre al maatregelen nemen om ook het doorgaande verkeer op de Traverse in Waalre-dorp te beperken. We zijn al geruime tijd in nauw overleg met een denktank bestaande uit betrokken inwoners van Waalre-dorp over deze maatregelen. Als alles volgens plan verloopt, start de uitvoering hiervan begin 2021 met de herinrichting van het zuidelijke deel van de Traverse in waalre-dorp en bereiken we een afname van het doorgaand verkeer van circa 30%.

De denktank Waalre-dorp buigt zich over de verkeersknelpunten op de Traverse en de omliggende wijken, de mogelijkheden om het verkeer af te laten nemen en sluipverkeer zoveel mogelijk te weren. Iedereen woont in een andere straat en ervaart verschillende vormen van verkeersoverlast maar het gemeenschappelijk dorpsbelang is: een duurzaam gezonde leefomgeving. Dit kan bereikt worden door drie uitgangspunten:

  • Minder auto’s door het dorp
  • Minder files in de dorpskern
  • Lagere snelheden van het verkeer dat door het dorp gaat

Om tot een duurzaam gezonde leefomgeving te komen, neemt de gemeente Waalre maatregelen die ervoor zorgen dat er in eind 2021 het volgende is gerealiseerd:

  • Reductie autoverkeer op het zuidelijke deel van de Traverse met circa 30% (van 12.000 motorvoertuigen per etmaal naar circa 8.500)
  • Weren sluipverkeer in de straten rondom de Traverse
  • Inrichting naar principes 30 kilometer per uur

Met het weren van het sluipverkeer in Waalre-dorp is al eerder gestart. Zo werken we samen met de inwoners plannen uit om de Heikantstraat binnen bebouwde kom en de Wollenbergstraat opnieuw in te richten.

Er is intensief samengewerkt met omwonenden en andere inwoners om samen oplossingen te bedenken om bovenstaande ambitie te bereiken. Zo zijn inwoners in een denktank nauw betrokken geweest bij het opstellen van de Nota van Uitgangspunten voor het ontwerp. Ook voor de volgende stappen is de betrokkenheid en denkkracht van onze inwoners cruciaal om samen te werken aan een duurzaam gezonde leefomgeving.

Het noordelijk gedeelte van de Traverse, Bergstraat en Onze Lieve Vrouwestraat tot aan de rotonde wordt in 2024 gerealiseerd.

Maatregelen Traverse Waalre-Dorp

Hieronder ziet u welke maatregelen aan de Traverse Waalre-Dorp uitgevoerd worden om, onder andere, een afname van het autoverkeer met 30% te realiseren, sluipverkeer te weren en te komen tot een weginrichting naar principes van 30 kilometer per uur.